Lasy niepaństwowe

Drukuj

W lasach niepaństwowych na terenie gminy Kotuń - podobnie jak w lasach państwowych - duże jest zróżnicowanie siedliskowe.

Występuje tu 12 typów siedliskowych lasu. Dominują również siedliska borowe zajmujące 85,1% pow., z tego największy udział ma bór świeży Bśw (56,5%). Znaczną powierzchnię zajmuje też ols Ol (13,4%). Bardzo mały jest udział siedlisk lasowych (Lw - 0,5%, Lśw - 0,3%, LM - 0,2%) i OlJ - 0,4%. Ze wszystkich siedlisk najniższy jest udział boru suchego Bs - 0,1%.

W drzewostanach niepaństwowych struktura wiekowa jest bardziej niekorzystna niż w lasach państwowych. Dominują młodsze klasy wieku, co jest spowodowane zbyt intensywną eksploatacją tych lasów. Lasy użytkowane przez indywidualnych posiadaczy charakteryzują się w większości złym stanem zadrzewienia. W minionych latach były nadmiernie trzebione, brakowało również zainteresowania ich właściwą pielęgnacją i zalesieniami. W chwili obecnej większość lasów niepaństwowych ma nieaktualne programy zagospodarowania, z tego względu analiza ich struktury drzewostanowej i wiekowej jest jedynie przybliżona.